+31 6 10134971 info@buitenkansmiddelaar.nl

Klachtenprocedure Buitenkans Middelaar

Klachtenprocedure deelnemers

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • zorgboerderij: een instelling waarin zorg wordt gecombineerd met landbouw:
 • Buitenkans Middelaar: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die een zorgboerderij in stand houdt
 • deelnemer: natuurlijke persoon die zorg vraagt dan wel aan wie Buitenkans Middelaar zorg verleent of
  heeft verleend;
 • klacht: uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een deelnemer, door de zorgaanbieder of door een persoon die voor de zorgaanbieder werkzaam is, die schriftelijk of per e-mail is ingediend bij Buitenkans Middelaar, al dan niet in combinatie met een verzoek tot schadevergoeding;
 • klager: degene die een klacht indient;
 • aangeklaagde: degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft;
 • klachtenfunctionaris: degene die binnen de organisatie die de zorgboerderij in stand houdt,belast is met de opvang van klachten van deelnemers;
 • zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringwet, Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning dan wel handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg inclusief Wlz-zorg of Zvw-zorg, alsmede andere handelingen met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de deelnemer.
Artikel 2 Bij wie kan een deelnemer terecht als hij ontevreden is?
Een deelnemer kan zijn ontevredenheid bespreken met:
 • de medewerker over wie hij niet tevreden is
 • diens leidinggevende
 • de klachtenfunctionaris
 • de vertrouwenspersoon

Artikel 3 De medewerker en diens leidinggevende

 • Een medewerker stelt degene die ontevreden over hem is in de gelegenheid om diens
  ontevredenheid met hem te bespreken. De medewerker betrekt anderen bij het gesprek als dit
  bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de deelnemer daartegen geen bezwaar
  maakt.
 • Medewerkers maken ontevreden deelnemers zo nodig attent op de klachtenregeling en de
  klachtenfunctionaris
 • Medewerkers bespreken onvrede van deelnemers in het team waarvan zij deel uitmaken met
  als doel de onvrede weg te nemen en / of te voorkomen dat opnieuw onvrede ontstaat
 • Indien een deelnemer een leidinggevende vertelt dat hij ontevreden is over een medewerker,
  stelt de leidinggevende de deelnemer in de gelegenheid om de onvrede met hem te bespreken.
  De betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig tenzij de leidinggevende of de
  deelnemer dit niet wenselijk vindt. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing
  op bespreking van de onvrede door een leidinggevende

Artikel 4 De klachtenfunctionaris

 • De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken:
  a. hij informeert deelnemers, medewerkers en derden over de klachtenregeling;
  b. hij adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt hen desgevraagd bij het formuleren daarvan;
  c. hij helpt deelnemers en hun vertegenwoordigers dan wel hun nabestaanden met het oplossen van hun onvrede.
 • De klachtenfunctionaris richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op het bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede betrekking heeft.
 • Buitenkans Middelaar beschrijft de taken en de werkwijze van de klachtenfunctionaris nader in een functiebeschrijving.
 • De klachtenfunctionaris verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de wet en de voor hem geldende beroepsnormen en functiebeschrijving. Buitenkans Middelaar onthoudt zich van inmenging in de wijze waarop de klachtenfunctionaris zijn werkzaamheden in een concreet geval verricht.
 • De klachtenfunctionaris registreert zijn contacten met deelnemers, de werkzaamheden die hij naar aanleiding daarvan heeft verricht en de resultaten daarvan. Op basis van deze registratie stelt de klachtenfunctionaris periodiek een rapportage op van zijn werkzaamheden en zijn bevindingen. Deze rapportage brengt hij uit aan de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris kan in zijn rapportage aanbevelingen opnemen.
 • Buitenkans Middelaar stelt de klachtenfunctionaris in staat om zijn taak naar behoren te vervullen en draagt ervoor zorg dat de klachtenfunctionaris niet wordt benadeeld wegens de uitoefening van zijn functie.
 • Indien hij van mening is dat hij zijn taak niet naar behoren kan vervullen of indien hij van mening is dat hij wordt benadeeld wegens de uitoefening van zijn functie, kan de klachtenfunctionaris dit rechtstreeks melden bij Buitenkans Middelaar. Buitenkans Middelaar onderzoekt zo’n melding en neemt zo nodig passende maatregelen.
 • Klachten over de klachtenfunctionaris, hetzij in de functie van klachtenfunctionaris, hetzij in een andere functie bij de zorgboerderij, worden behandeld op basis van deze klachtenregeling, met dien verstande dat de klachtenfunctionaris daarbij zelf geen rol heeft. De klager kan zich voor advies en bijstand bij een klacht over de klachtenfunctionaris wenden tot een door Buitenkans Middelaar aan te wijzen waarnemend klachtenfunctionaris

Artikel 5 Het indienen van een klacht

 • Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Buitenkans Middelaar.
 • Een klacht kan worden ingediend door:
  a. de deelnemer;
  b. diens vertegenwoordiger;
  c. diens gemachtigde;
  d. diens zaakwaarnemer;
  e. diens nabestaanden.
 • Een persoon die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van een deelnemer wordt beschouwd kan daarover een klacht indienen.
 • Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is Buitenkans Middelaar bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt Buitenkans Middelaar de klacht niet in behandeling. Buitenkans Middelaar neemt de klacht alsnog in behandeling als de klager hem laat weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te lossen

Artikel 6 Bevoegdheid van Buitenkans Middelaar

 • Buitenkans Middelaar beoordeelt of hij bevoegd is om van een klacht kennis te nemen. Indien dit naar zijn oordeel niet het geval is, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager
 • Buitenkans Middelaar is niet bevoegd om klachten te behandelen over beslissingen die in artikel 55 van de Wet zorg en dwang en artikel 10:3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg genoemd worden. Deze klachten stuurt de Raad van Bestuur ter behandeling door aan de klachtencommissie die op basis van de Wet zorg en dwang of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is ingesteld
 • Indien Buitenkans Middelaar een klacht niet in behandeling neemt omdat deze betrekking heeft op een andere zorgaanbieder, stuurt Buitenkans Middelaar de klacht door naar de zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klager desgevraagd bezwaar maakt tegen doorzending van zijn klacht

Artikel 7 Ontvankelijkheid van de klacht

 • Buitenkans Middelaar verklaart een klacht niet-ontvankelijk als:
  a. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door Buitenkans Middelaar is behandeld;
  b. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds in behandeling is bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg of bij Geschillencommissie Landbouw en Zorg
  c. een gelijke klacht nog in behandeling is;
  d. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is;
  e. de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden, tenzij de klacht tevens een verzoek tot schadevergoeding betreft, in dat geval geldt de wettelijke verjaringstermijn.
 • Indien Buitenkans Middelaar een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager

Artikel 8 Werkwijze bij beoordeling van een klacht

 • Buitenkans Middelaar neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met de klager en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te bespreken hoe de klacht behandeld zal worden. Op basis van deze gesprekken bepaalt Buitenkans Middelaar de te volgen procedure en stelt de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft hiervan in kennis.
 • Bij de behandeling van een klacht neemt Buitenkans Middelaar het volgende in acht:
  a. een klacht wordt niet beoordeeld dan nadat degene op wie de klacht betrekking heeft gelegenheid heeft gekregen om op de klacht te reageren;
  b. indien een onderzoek plaatsvindt naar de gang van zaken waarop de klacht betrekking heeft wordt dit niet uitgevoerd door degene op wie de klacht betrekking heeft of door diens directe collega of leidinggevende;
  c. de uitkomst van een onderzoek naar de gang van zaken waarop de klacht betrekking heeft wordt medegedeeld aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft, zij krijgen gelegenheid om op het onderzoek te reageren en worden in kennis gesteld van elkaars reactie

Artikel 9 Stopzetting behandeling van de klacht

Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht intrekken door schriftelijk of per e-mail aan Buitenkans Middelaar te kennen te geven dat hij geen verdere behandeling van de klacht wenst.

Artikel 10 Beoordeling klacht door Buitenkans Middelaar

 • Buitenkans Middelaar beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk. Indien Buitenkans Middelaar voorziet dat voor de beoordeling van de klacht meer dan zes weken nodig zijn, deelt hij dit, voor het verstrijken van deze termijn, schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Buitenkans Middelaar meldt tevens binnen welke termijn het oordeel alsnog gegeven zal worden. Deze termijn is niet langer dan tien weken, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht door Buitenkans Middelaar
 • Indien Buitenkans Middelaar concludeert dat de klacht ook binnen de verlengde termijn niet beoordeeld kan worden, deelt Buitenkans Middelaar dit schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft. Buitenkans Middelaar geeft aan waarom de klacht niet binnen de termijn beoordeeld kan worden en binnen welke termijn alsnog een oordeel zal volgen. Buitenkans Middelaar
  verzoekt de klager om hem binnen twee weken te laten weten of hij het oordeel wil afwachten en de klacht niet voorlegt aan de klachtencommissie of de geschillencommissie. Indien de klager hiertoe niet bereid is en de voorkeur geeft aan indiening van de klacht bij de klachtencommissie of de geschillencommissie, is Buitenkans Middelaar bevoegd om de klachtenprocedure te beëindigen
 • Buitenkans Middelaar zendt zijn oordeel over de klacht aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Hij geeft in zijn oordeel weer hoe de klacht is behandeld, hij motiveert zijn oordeel over de klacht en geeft aan of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen en zo ja welke dit zijn en binnen welke termijn deze zullen zijn gerealiseerd
 • Buitenkans Middelaar vermeldt dat de klager, indien hij niet tevreden is over de uitkomst van de klachtenprocedure, zoals beschreven in de in het derde lid bedoelde mededeling, de mogelijkheid heeft om de klacht ter beoordeling aan de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg dan wel de Geschillencommissie voor te leggen. Buitenkans Middelaar vermeldt tevens binnen welke termijn de klager dit kan doen en vermeldt het adres en de website van de klachtencommissie en de geschillencommissie

Artikel 11 Beoordeling klacht die op meerdere zorgaanbieders betrekking heeft

 • Indien een klacht betrekking heeft op zorg die door meerdere zorgaanbieders in onderlinge samenhang wordt aangeboden en de klager meldt dat hij de klacht ook bij andere zorgaanbieders heeft ingediend en prijs stelt op gecombineerde behandeling van de klacht door de verschillende zorgaanbieders bij wie hij de klacht heeft ingediend, neemt Buitenkans Middelaar contact op met de andere zorgaanbieders bij wie de klacht is ingediend
 • Buitenkans Middelaar spreekt met de andere zorgaanbieders af hoe de klacht behandeld zal worden zodat dit leidt tot een gezamenlijke oordeel van de gezamenlijke zorgaanbieders dan wel een op elkaar afgestemd oordeel van de verschillende zorgaanbieders afzonderlijk
 • Onder zorgaanbieders worden in dit artikel ook verstaan: aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Artikel 12 Geschillencommissie en Klachtencommissie
 • Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, kan de klager de klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg, dan wel een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Landbouw en Zorg van De Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Artikel 13 Archivering en bewaartermijn klachtendossier

Buitenkans Middelaar bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. Buitenkans Middelaar is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen.
Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de deelnemer bewaard.

Artikel 14 Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 15 Overige klacht- en meldmogelijkheden

Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet

Artikel 16 Kosten

Voor de behandeling van klachten brengt Buitenkans Middelaar geen kosten in rekening aan de klager of degene op wie de klacht betrekking heeft.

Artikel 17 Openbaarmaking klachtenregeling

Buitenkans Middelaar brengt deze regeling onder de aandacht van deelnemer en en hun vertegenwoordigers door hen bij het aangaan van de overeenkomst te attenderen op deze regeling o.a. via de uitdeelbrief Landelijke Klachtenregeling Landbouw en Zorg, door hun desgevraagd een exemplaar van de regeling te verstrekken en door de regeling op de website van de zorgboerderij te plaatsen.

Artikel 18 Evaluatie

 • Buitenkans Middelaar evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als de Raad van Bestuur dit wenselijk vindt
 • Buitenkans Middelaar betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtenfunctionaris en de ouderraad

Artikel 19 Onvoorziene omstandigheden

In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist Buitenkans Middelaar.

Artikel 20 Vaststelling en wijziging regeling

Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door Buitenkans Middelaar.
Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze regeling legt Buitenkans Middelaar ter advisering voor aan de ouderraad.

Artikel 21 Datum van inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 06-10-2022

Contactgegevens

Gegevens leidinggevende

Jojanneke Nagels. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0610134971 of per mail via info@buitenkansmiddelaar.nl.

Gegevens klachtenfunctionaris

Zorgbelang Brabant I Zeeland Ringbaan Zuid 44 5022 PN Tilburg 013 – 594 21 70
www.zorgbelang-brabant.nl
info@zorgbelang-brabant.nl
klachtenfunctionaris@zorgbelang-brabant.nl

Gegevens extern vertrouwenspersoon Zorgbelang

Algemeen 088 – 555 10 00 info@akj.nl
Desiré Festen 06 – 51 25 41 16 dfesten@zorgbelang-brabant.nl

Contactgegevens landelijke klachtencommissie:

Klachtencommissie Landbouw en zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen
Meer informatie over de landelijke klachtencommissie?
Zie www.landbouwzorg.nl

Ga naar de inhoud